Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

litka
0061 2271 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

June 16 2017

litka
4635 ac43 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
litka
2141 2dc3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyzone myzone
litka
0016 fbc0 390
Reposted fromslodziak slodziak viamyzone myzone

June 15 2017

litka
5631 6e61 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
5889 d6e2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
7625 160c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
9331 27a6 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
8088 dd7d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
3822 1348 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
3622 ab7c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialandscape landscape
litka
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisha Misha

June 12 2017

litka
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaMisha Misha
litka
4544 aa0d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
litka
5979 5148 390
Reposted frombeyooonce beyooonce

June 10 2017

litka
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viaClary Clary
litka
0330 8eba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaClary Clary
litka
3315 717c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarameltea carameltea
litka
1912 13d0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
litka
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl