Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

litka
7810 2c84 390
Reposted fromsaku saku viahomefromhome homefromhome

May 19 2018

litka
0250 ae06 390
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viabalu balu
litka
0489 f2ae 390
Reposted fromverronique verronique viasexlovenmagic sexlovenmagic
litka
litka
litka
litka
litka
litka
litka
8016 7830 390
litka
8012 6195 390
litka
8001 fc46 390
litka
Ważne natomiast, by nie utknąć w czymś, co nazywa się ruminacją, czyli nie zasklepić się w poczuciu żalu. Są ludzie, którzy są na nie szczególnie podatni - kiedy dzieje się coś trudnego, przygniata ich poczucie winy, rozterki, żal i obsesyjnie myślą o tym, co by było, gdyby. Jeśli wiemy, że jesteśmy takim typem, warto się na to przygotować, zanim podejmiemy decyzję o zmianie. Można np. wyznaczyć sobie czas na zamartwianie się albo uświadomić sobie swoje lęki, spisać je lub skupić myśli na czymś innym. Bez wysiłku się nie obejdzie. Warto jednak pamiętać, że ruminacja nie posunie nas do przodu ani o milimetr oraz że w świetle badań ludzie pod koniec życia najbardziej żałują rzeczy, których nie zrobili.
— Alan Bernstein
litka
3294 1b94 390

May 16 2018

litka
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu vianiceshot niceshot
litka

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia vianiceshot niceshot
litka
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiceshot niceshot
litka

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

— Z cyklu "Nowe wiersze sławnych poetów" Maria Pawlikowska - Jasnorzewska " Rok"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiceshot niceshot
litka
8267 e253 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianiceshot niceshot
litka
9639 ea06 390
Reposted fromnoone97 noone97 vianiceshot niceshot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl