Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

4473 dc0e 390
Reposted fromtwice twice viakurdebele kurdebele
6394 2f22 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadusz dusz
litka
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaMisha Misha
litka
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaMisha Misha
litka
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarameltea carameltea
litka
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
litka
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarameltea carameltea
litka
9311 2513 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadusz dusz
litka
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viadusz dusz
8260 631f 390
Reposted fromerial erial viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
litka
2537 2afa 390
Reposted fromheroes heroes viaMisha Misha
litka
Reposted fromfelicka felicka viamyzone myzone
litka
litka
6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone

March 20 2017

litka
5484 07a2 390
Reposted fromcarameltea carameltea
5039 e471 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacarameltea carameltea
litka
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea
litka
1238 bfea 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabalu balu
litka
8412 60de 390
Reposted fromcorvax corvax viabalu balu
litka
7027 539d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl